از قدیم گفتن تجربه پدر علمه!

روایت تجربه‌ها

مسیر کسب تجربه‌ها متنوع و طولانیه و هر کسی اندوخته متفاوتی بدست میاره


احسایدر در تلاشه که تجربیاتشو هم‌رسانی کنه