عجیبه اما ممکنه

پستی و بلندی ها زیاد نمیشه، ما بیشتر بهشون نزدیک و نزدیک تر میشیم

امروز طولانی تر از همیشه به گذشته خیره میشم بلکه آینده رو پیدا کنم

از فردا بی اطلاعم و سعی میکنم همین امروز همه چیزو رقم بزنم

مثل همیشه به روزهای خوب فکر میکنم اما اینبار برای بدست آوردنش تنها به افکار تکیه نمیکنم

گاهی سرنوشت، گاهی خودم و گاهی افکار

عجیبه اما ممکنه