هدیه یونانی یا Greek Gift در شطرنج

در تاکتیک هدیه یونانی یا Greek Gift ما برای بازکردن قلعه حریف یک فیل در خانه h7 یا h2 قربانی میدهیم و درعوض وارد قلعه امن شاه میشیم

قربانی یونانی یکی از روش های حمله به شاه قلعه رفته‌ست و بهتره قبل از قلعه رفتن فیل مزاحم قلعه رفتن بشه

هدیه یونانی

در این تصویر میبینید فیل سفید در خانه h7 قربانی میشه و شاه مجبوره بیاد بیرون

برای انجام تمرینات هدیه یونانی به اینجا مراجعه کنید