هدیه یونانی یا Greek Gift در شطرنج

در تاکتیک هدیه یونانی یا Greek Gift ما برای بازکردن قلعه حریف یک فیل در خانه h7 یا h2 قربانی میدهیم و درعوض وارد قلعه امن شاه میشیم

قربانی یونانی یکی از روش های حمله به شاه قلعه رفته‌ست و بهتره قبل از قلعه رفتن فیل مزاحم قلعه رفتن بشه

هدیه یونانی

در این تصویر میبینید فیل سفید در خانه h7 قربانی میشه و شاه مجبوره بیاد بیرون

برای انجام تمرینات هدیه یونانی به اینجا مراجعه کنید

مطالب مرتبط

مهره آچمز یا pin

Zwischenzug یا حرکت بینابینی

حرکت زوگزوانگ یا Zugzwang

سیخ کباب یا Skewer

اضافه بار یا Overloaded Pieces

تاکتیک انسداد یا تداخل

کیش دوگانه یا Double Check

حمله برخاست

حمله دوگانه یا چنگال

طعمه یا decoy در شطرنج

آن پاسان یا گرفتن در حین عبور

قلعه رفتن یا حرکت شاه قلعه