حمله دوگانه یا چنگال در شطرنج

در حمله دوگانه یا چنگال، با یکی از مهره‌ها به دو یا چند مهره حرف حمله میکنیم و چون حریف نمیتونه بیشتر از یک حرکت انجام بده در نتیجه یکی از مهره هاشو میگیریم

مثال: جابجایی اسب در خانه f5 به خانه e7 میتونه همزمان شاه و وزیر حریف تهدید کنه که با توجه به اینکه حریف مجبوره ابتدا رفع کیش کنه پس وزیر زده میشه

چنگال شطرنج

برای حل تمرینات چنگال در سایت لیچس به اینجا مراجعه کنید